Tsuchigomori

Tsuchigomori from Toilet Bound Hanako-kun

Tsuchigomori (voiced in Japanese by Tsuda KenjirĊ and in English by Ian Sinclair) is one of the secondary main characters in the anime/manga Toilet Bound Hanako-Kun.

He was Amane Yugi’s teacher while he was alive, and currently the science teacher at Kamome Academy where the rest of them still attend. While he does have a human disguise, he is actually the Supernatural in charge of the 4pm Bookstacks at the school, unbeknownst to his colleagues.

Tsuchigomori has monochromatic two-toned hair, with longer light bangs, purple eyes that he wears golden half moon glasses over, with a gold beaded glasses chain attached to them. His usual schoolwear consists of a purple ribbed turtleneck, a white labcoat, a school identification lanyard, black pants, black socks, and light brown houseslippers. He is usually seen wearing black gloves, holding a long pipe, and in his inhuman form, he has sharp teeth, a long tongue, and purple markings across half of his forehead.

As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.